Pi day 2015

David Boyd (12), Jake Rothwell (12), Jordan Myers (12)